prawo pracy

nowe świadectwo pracy

Nowe świadectwo pracy

Wzór świadectwa pracy po zmianach w Kodeksie pracy Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli pracodawca nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.  …

Nowe świadectwo pracy Read More »

tajemnica wynagrodzeń

Tajemnica wysokości wynagrodzeń – klauzula poufności

Ile zarabiasz? Wysokość wynagrodzenia niezmiennie budzi ciekawość. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.  Prace o jednakowej wartości to takie, których wykonywanie wymaga od pracowników: porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym. Pracodawcy są niechętni jawności wynagrodzeń w firmie Pracodawcy starają się ograniczyć rozpowszechnianie przez pracowników informacji o wysokości i składnikach ich wynagrodzeniach poprzez: klauzule …

Tajemnica wysokości wynagrodzeń – klauzula poufności Read More »

work-life blending

Work-life blending i work-life integrity zamiast work-life balance

Work-life blending i work-life integrity wypierają work-life balance Z niecierpliwością czekamy na wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy dotyczącej work-life balance. Oczekujemy także na unijne przepisy dotyczące prawa do bycia offline. Jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że zmiany w prawie nie nadążają za rzeczywistością, a sam work-life balance traci na aktualności. Work-life balance to przeżytek? Znaczna część manadżerów i coachów zachwyciła się ideą work-life balance jednak jest ona coraz powszechniej krytykowana jako sztuczna. Co więcej, wskazuje …

Work-life blending i work-life integrity zamiast work-life balance Read More »

wypalenie zawodowe to nie choroba

Wypalenie zawodowe to nie choroba

Historia wypalenia zawodowego W 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia wpisała wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11)  z datą wejścia w życie  1 stycznia 2022 roku.  Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób to syndrom zawodowy, którego efektem jest przewlekły stres w miejscu pracy, z którym nie udało się skutecznie poradzić (QD85). Burnout – wypalenie zawodowe nazywane jest również „zespołem wypalenia sił”. Po raz pierwszy terminu „wypalenie zawodowe” użyto w 1974 r. …

Wypalenie zawodowe to nie choroba Read More »

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę niejednokrotnie jest sytuacją niekomfortową, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, może powodować wiele stresu i stawiać pracownika w trudnej sytuacji życiowej. Sposobów rozwiązania stosunku pracy jest wiele – przeczytasz o nich we wcześniejszym artykule. Jednak najmniej konfliktowym i za razem najbardziej elastycznym sposobem jest zawarcie pomiędzy stronami porozumienia rozwiązującego. Porozumienie jest czynnością dwustronną do której należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego o składaniu oświadczeń woli …

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Read More »

Notoryczne spóźnienia do pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę

Obowiązkiem pracownika jest świadczenie pracy w miejscu i czasie ustalonym przez pracodawcę. Nie powinien on zatem spóźniać się do pracy ani opuszczać stanowiska przed zakończeniem dnia pracy. Jest to istotne z punktu widzenia prawidłowego wykonywania obowiązków praz jednostkę, ale także z punktu widzenia zbiorowości pracowników – może dojść do przejęcia negatywnych zachowań przez innych. Obowiązek przestrzegania czasu pracy Kodeks pracy w art. 100 § 2 pkt 1 wśród podstawowych obowiązków …

Notoryczne spóźnienia do pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę Read More »

Nie osiąganie efektów w pracy jako powód wypowiedzenia

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę albo pracownika. Prawo do swobodnego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy jest wyrazem poszanowania zasady wolności pracy i służy uwzględnianiu oczekiwań obu stron stosunku pracy. Kodeks pracy nie wskazuje katalogu – ani wyczerpującego, ani przykładowego – przyczyn mogących stanowić podstawę wypowiedzenia umowy o pracę. Więcej na temat uzasadniania wypowiedzenia i jego przesłanek przeczytasz TUTAJ. Czy nieosiąganie …

Nie osiąganie efektów w pracy jako powód wypowiedzenia Read More »

praca zespołowa

Brak współpracy z zespołem jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Negatywne wpływanie przez pracownika na resztę zespołu Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony musi być konkretna i rzeczywista – piszę o tym TUTAJ. Zasadność wypowiedzenia ocenia sąd w toku postępowania toczącego się na skutek odwołania wniesionego przez pracownika. Nieumiejętność współpracy Pracodawca ma prawo do takiego doboru pracowników by zapewnić jak największą efektywność  prowadzonej działalności. Tym samym przy ocenie zasadności wypowiedzenia sąd uwzględnia słuszny interes pracodawcy oraz cechy …

Brak współpracy z zespołem jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę Read More »

ksero w urzędzie

Ksero w urzędzie także dla realizacji potrzeb obywatela

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 stycznia 2021 r. orzekł, że realizacja idei nowoczesnego państwa wymaga, by urzędnik skopiował dla strony żądany dokument z akt sprawy, a nie zmuszał ją do tworzenia odręcznych notatek.  Urzędnik może odmówić wykonania kserokopii dokumentu, ale wyłącznie wtedy, gdy wniosek jest oczywistym i świadomym nadużywaniem prawa albo z powodu trudności organizacyjnych organu. W ramach udostępnienia akt stronie nie mieści się sporządzenie przez organ, na wniosek strony, kopii całości …

Ksero w urzędzie także dla realizacji potrzeb obywatela Read More »

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0