praca zespołowa

Brak współpracy z zespołem jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Negatywne wpływanie przez pracownika na resztę zespołu

Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony musi być konkretna i rzeczywista – piszę o tym TUTAJ. Zasadność wypowiedzenia ocenia sąd w toku postępowania toczącego się na skutek odwołania wniesionego przez pracownika.

Nieumiejętność współpracy

Pracodawca ma prawo do takiego doboru pracowników by zapewnić jak największą efektywność  prowadzonej działalności. Tym samym przy ocenie zasadności wypowiedzenia sąd uwzględnia słuszny interes pracodawcy oraz cechy pracownika związane ze stosunkiem pracy (uchwała Sądu Najwyższego z 27.06.1985 r., III PZP 10/85).

Tak więc by brak umiejętności pracy w zespole mógł stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, musi być to niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań przez pracownika i cały zespół.

Wypowiedzenie dokonane na tej podstawie może być zasadne nawet wtedy, gdy pracownik wykonuje swoje zadania terminowo i poprawnie.

Czy zawsze będzie to wystarczający powód do zwolnienia?

Wymóg umiejętności organizowania pracy zespołu odnosi się m.in. do pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Brak zdolności organizacyjnych oraz nieumiejętność koordynacji podejmowanych działań zarówno z podległymi pracownikami jak i z przełożonymi może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy (wyrok Sądu Najwyższego z 10.11.1999 r., I PKN 355/99). 

Bardziej rygorystyczne stanowisko zostało wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z 15.04.1999 r., I PKN 14/99, z którego wynika, że brak umiejętności pracy w zespole może stanowić przesłankę wypowiedzenia bez względu na stanowisko zajmowane przez pracownika  oraz bez względu na czas zatrudnienia na tym stanowisku. Podkreślono, że negatywne cechy charakteru szeregowego pracownika, utrudniające współpracę całego zespołu, powodujące sytuacje stresowe i napięcia wśród załogi mogą być uzasadnioną przyczyną rozwiązania z nim umowy o pracę.

Brak umiejętności współpracy jako kryterium doboru do zwolnienia

Złożenie pracownikowi wypowiedzenia z powodu likwidacji, przed jej faktycznym przeprowadzeniem jest dopuszczalne, o ile dojdzie do niej w okresie wypowiedzenia lub w późniejszym, nieodległym terminie.

Podstawą selekcji pracowników do zwolnienia w przypadku likwidacji równorzędnych stanowisk pracy może być, poza kryterium ich wiedzy i doświadczenia, również nieumiejętność współpracy z zespołem.

Ważne jest by był to rzeczywisty powód decyzji o zwolnieniu! 

Jak udowodnić istneinie tej przesłanki?

Po pierwsze, pracownik musi wiedzieć jakiego zachowania się od niego oczekuje. Dlatego też pracodawca powinien przeprowadzić z nim rozmowę i wyjaśnić jaka postawa jest pożądana, a jaka niedopuszczalna.

Po drugie, jeśli rozmowa nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, pracodawca powinien zgromadzić materiał dowodowy do przedstawienia w sądzie w razie ewentualnego sporu. Dowodami w sprawie mogą być zeznania innych pracowników, notatki przełożonego, czy też dokumentacja znajdująca się w aktach osobowych potwierdzająca zachownie pracownika stanowiące podstawę wypowiedzenia.

Po trzecie, przyczyna wskazana w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony musi być realna i sformułowana  w sposób konkretny i możliwie precyzyjny. Należy więc wskazać, w sposób zrozumiały dla zwalnianego, które sytuacje, zachowania i postawy pracownika stanowiły podstawę rozwiązania umowy.

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0