Zwolnienie dyscyplinarne z powodu kłamstwa

Wyrok SO w Olsztynie z 29 stycznia 2021 r. sygn. akt. IV Pa 79/20 można traktować jako precedensowy. Uzasadnienie wyroku wskazuje na uprawnienia pracodawców w zakresie  żądania i egzekwowania od pracowników udzielenia informacji niezbędnej w celu zapobiegania szerzeniu się epidemii Covid-19.

Wyrok w sprawie okłamywania pracodawcy nt. odbytej podróży zagranicznej

Prawomocne orzeczenie wydane przez Sąd Okręgowy w Olsztynie dotyczyło odwołania pracownika od dyscyplinarnego zwolnienia go z pracy z powodu ukrywania faktu odbycia podróży zagranicznej w czasie epidemii i okłamywanie pracodawcy co do tej okoliczności.

Szczególne rozwiązanie w okresie pandemii – obowiązek informowania pracodawcy o podróży służbowej

Pracodawca w związku z pandemią Covid-19 nałożył na pracowników obowiązek informowania o wyjazdach poza granice kraju. Celem pracodawcy było zminimalizowanie ryzyka zachorowania przez pracowników, tym samym było działaniem w interesie zakładu pracy.

Pracownik w czasie obowiązywania nakazu, nie informując pracodawcy odbył zagraniczną podróż służbową w ramach zatrudnienia u innego pracodawcy. Pomimo tego, że po powrocie do Polski pojawił się w pracy, a następnie został skierowany przez odpowiednie służby na kwarantannę, pytany o podróż zagraniczną kilkukrotnie zaprzeczył, że opuszczał terytorium kraju. Pracodawca uzyskał jednak wiedzę o tym zdarzeniu z wiarygodnych źródeł i podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Kłamstwo covidowe – zatajenie podróży jako naruszenie zasad BHP

Sąd ocenił zachowanie pracownika jako naruszenie zasad BHP i współżycia społecznego względem pracodawcy oraz wobec współpracowników. 

Poszanowanie prywatności a dbałość o zdrowie zespołu pracowników

Sądy obydwu instancji wskazały przede wszystkim na istotną okoliczność, która od prawie roku rodzi wiele wątpliwości wśród pracodawców. Dotyczy ona wyważenia dwóch wartości, jakimi z jednej strony jest poszanowanie prywatności i danych osobowych pracowników, z drugiej efektywne działanie w kierunku minimalizacji zagrożeń, adekwatnie do zmieniających się dynamicznie warunków w zakładzie pracy u jego otoczeniu.

Sąd wskazał, że przedmiotowa sprawa, mając na uwadze obowiązujący stan epidemii i charakter pracy, który uniemożliwia całkowite odizolowanie od siebie członków zespołu wymagała oceny przez pryzmat ochrony zdrowia zespołu pracowników i poszanowania prawa jednostki do prywatności. 

Kłamstwo covidowe – podstawy rozstrzygnięcia

Sądy wydając wyroki w obydwu instancjach wzięły przede wszystkim pod uwagę następujące okoliczności:

  • umyślność i celowość działania pracownika;
  • cel, jakiemu służyło wprowadzenie nakazu informowania o podróżach zagranicznych;
  • wpływ zachowania pracownika na bezpieczeństwo życia i zdrowia pozostałych członków zespołu;
  • prawdziwość przyczyn wskazanych jako podstawy zwolnienia i jego trybu.

Stan epidemii wymaga szczególnych działań pracodawcy

Cel jakim jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy, legitymizuje żądanie przez pracodawcę podawania przez podwładnych informacji, które mogą przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa i higieny w warunkach pracy.

W takich okolicznościach zastosowanie się do wprowadzonych u pracodawcy rozwiązań stało się obowiązkiem pracownika, zaś odmowa jego wykonania w określonym stanie faktycznym może zostać oceniona jako uzasadniona podstawa rozwiązania umowy – również w trybie dyscyplinarnym z przyczyn zawinionych przez pracownika.

O przyczynach uzasadniających zwolnienie dyscyplinarne przeczytasz TUTAJ

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0